نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی مثلا در زمین های کشاورزی کاربرد دارد بدین صورت است که اگر یک زمینی دارای سابقه کشت نباشد جزو منابع طبیعی به شمار خواهد رفت. همچنین بر طبق قانون جنگل ها و مراتع جزو منابع طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مالک آن شود. حتی اگر یک ملک منابع […]

بیشتر بخوانید