نمونه سند تک برگی برای زمین

نمونه سند تک برگی برای زمین ملک

نمونه سند تک برگی برای زمین ملک

نمونه سند تک برگی برای زمین ملک یک سند به صورت یک برگه است که درقسمت اول مشخصات مالک و در قسمت دوم آن مشخصات ملک و در قسمت انتهایی آن نمایش شماتیک از موقعیت ملک است. نمونه سند تک برگی برای زمین ملک سند تک برگ که یک نوع از سند به روز شده […]

بیشتر بخوانید