هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی

هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی

هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی

هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و به منظور ارائه به سازمان های دولتی بر اساس مساحت ملک و نوع کار تعیین می شود و این نقشه یو یت ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید