هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ بستگی به متراژ و مساحت ملک و همچنین نقشه ثبتی تهیه شده برای انجام جانمایی پلاک ثبتی دارد و هر چه متراژ ملک بیشتر باشد هزینه های انجام جانمایی آن نیز بیشتر خواهد شد و جانمایی پلاک ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت و […]

بیشتر بخوانید