پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز در واقع تثبیت و میخ کوبی موقعیت دقیق ملک است که بایستی حتما قبل از ساخت ملک انجام شود تا ساختمان روی موقعیت دقیق تحت تصرف مالک ساخته شود که در آینده مالک دچار دعواهای حقوقی و هدر رفتن زمان و هزینه نشود زیرا ممکن […]

بیشتر بخوانید