پیاده سازی مرزهای دقیق ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک زمانی انجام میشود که حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص نباشد و ملک حدود اربعه نا مشخصی داشته باشد در این صورت می بایست با روش هایی جانمایی ملک بر روی زمین انجام شود و حدود اربعه ملک مشخص شود که این کار از عهده فردی متخصص بر […]

بیشتر بخوانید