کاربرد پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

کاربرد پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

کاربرد پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی به منظور مشخص شدن حدود و مرز ها و همچنین حدود اربعه ملک استفاده می شود و همچنین این پلاک ثبتی جزء اصلی ترین نشانه های هر ملکی است. کاربرد پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی پلاک ثبتی ملک که منظور همان پلاک اصلی و فرعی […]

بیشتر بخوانید