کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که نقشه یو تی ام امروزه یکی از اصلی ترین مدارک برای هر ملکی است و این نقشه پایه و اساس کار سند ملکی است که امروزه سند […]

بیشتر بخوانید