کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ که منظور از تهیه این نقشه تعیین موقعیت ملک ملک بر روی زمین و ثبت در سیستم کاداستر کشور است و باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود. کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند نقشه یو تی ام یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید