کارشناس تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام از ملک مسکونی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که نقشه یو تی ام امروزه یکی از اصلی ترین مدارک برای هر ملکی است و این نقشه پایه و اساس کار سند ملکی است که امروزه سند […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ که منظور از تهیه این نقشه تعیین موقعیت ملک ملک بر روی زمین و ثبت در سیستم کاداستر کشور است و باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود. کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سند نقشه یو تی ام یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید