کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که برای اخذ سند تک برگ برای باید حتما ملک جانمایی شود. کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای سند پلاک ثبتی ملک که همان پلاک اصلی و فرعی موجود در سند های منگوله دار است نشان دهنده موقعیت ملک و همچنین مرز های […]

بیشتر بخوانید