کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که به منظور تعیین مرزهای یک ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند و مشخص کردن جای دقیق این مرزها تعیین شده بر روی کره زمین از طریق مختصات های یو تی ام و تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و در نهایت […]

بیشتر بخوانید