گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالک برای این که ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمیباشد باید از ملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی انجام شده […]

بیشتر بخوانید