گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا زمانی لازم است آن را تهیه کرد که بخواهید ثابت کنید کاربری اراضی خود را مسکونی است و زراعی نمی باشد و برای این تغییر کاربری لازم است ثابت شود در گذشته در اراضی بنا وجود داشته است و برای اینکه این موضوع روشن شود بایستی عکسهای […]

بیشتر بخوانید