گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک برای تعیین موقعیت ملک و بدست آوردن مساحت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه می شود و برای تعیین موقعیت دقیق ملک به دو سری اطلاعات نیاز می باشد که آن ها، اطلاعات حقوقی واطلاعات فنی می باشد و اطلاعات حقوقی در […]

بیشتر بخوانید