گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند پس از مشخص شدن موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی صورت می گیرد در واقع در صورتی که آدرس و حدود دقیق ملک مشخص و معلوم نباشد تنها راه جانمایی پلاک ثبتی است پس از جانمایی پلاک ثبتی گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید