گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک برای تعیین موقعیت ملک و بدست آوردن مساحت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه می شود و برای تعیین موقعیت دقیق ملک به دو سری اطلاعات نیاز می باشد که آن ها، اطلاعات حقوقی واطلاعات فنی می باشد و اطلاعات حقوقی در […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند پس از مشخص شدن موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی صورت می گیرد در واقع در صورتی که آدرس و حدود دقیق ملک مشخص و معلوم نباشد تنها راه جانمایی پلاک ثبتی است پس از جانمایی پلاک ثبتی گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید